GÖREVLERİMİZ
  1. Türkiye’ de şeker üretimi ile ilgili olarak; Şeker Sanayiinin tarımsal ve teknolojik sorunlarına çözüm yolları aramak için uygulamalı araştırma, geliştirme çalışmaları ve gerektiğinde temel araştırmalar yapmak,
  2. Şeker pancarı tarımda kullanılan tohum, gübre, tarımsal ilaç, tarım alet ve makinaları ile Şeker Sanayiinde üretilen şeker, melas, alkol analizleri için referans merkezi olarak görev yapmak,
  3. Yurtiçinde üniversiteler, sanayi ve diğer araştırma kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirerek yapılacak çalışmaları yönlendirmek, T.Ş.F.A.Ş. yürütme organlarına iletmek, bu organlarla işbirliği yaparak araştırma sonuçlarının uygulamaya konulmasını sağlamak,
  4. Dünya şeker saniyiindeki tarımsal ve teknolojik gelişmeleri izlemek, bu amaçla şeker üreticisi ülkelerin oluşturduğu uluslararası araştırma kuruluşlarına üye olmak ve ortak çalışmalar yapmak,
  5. Enstitü araştırıcı uzman ve teknik elemanlarının konularında yetişmeleri için üniversitelerde master, doktora gibi akademik kariyer yapmalarını teşvik etmek,
  6. Enstitü’ nün araştırmacı ve teknik personelini eğitmek sanayimizde çalışan teknik personelinin eğitiminde görev almak,
  7. Enstitü’ nün çalışma alanlarına giren konularda ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, konusuyla ilgili üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda Türkiye’ yi temsil etmek,
  8. Şeker pancarı tarımı ve şeker teknolojisi alanlarından danışmanlık yapmak,
  9. Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.