BİTKİ KORUMA ŞUBESİ

 • Erinç, M., Ayvalı, C., 1996. Bacillus thuringiensis ve Bazı Kimyasal İnsektisitlerin Agrotis segetum (Denis et. Schiff)(Lepidoptera : Noctuidae) Larvalarına Etkileri. Türkiye XII. Ulusal Biyoloji Kongresi.
 • Erinç, M., Serel, İ., 1996. Heterodera schachtii Schmidt  (Thylenchida : Heteroderidae)  nin Bazı Pancar Ekim Alanlarındaki Yayılışı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye III. Entomoloji Kongresi., 464-465.
 • Serel, İ., Susurluk A., 1996. Pemphigus betae Doane Şeker Pancarı Köklerinde Yeni Bir Zararlı, Türkiye III. Entomoloji Kongresi., 498-501.
 • Erinç, M., 2000. Trials of Seed Treatments In Turkey. Proceeding of 63 nd Congress of IIRB.,  365-369.
 • Gürkan, Ş. ve Serel, İ. ve 2002. Ülkemiz Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Şeker Pancarı Kist Nematodu (Heterodera schachtii Schmidt) ‘nun Yayılış Alanları Üzerine Araştırmalar. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Şeker Pancarı Üretiminde Verim ve Kalitenin Yükseltilmesi, T.Ş.F.A.Ş., 10-11 Eylül 2002, Ankara, s. 249-256.
 • Serel, İ., Gürkan, Ş., Keskin, T., 2004. Şeker Pancarı Kist Nematoduna (Heterodera schachtii  Schmidt.) Dayanıklı Çeşitlerin Verim ve Kalite Düzeyinin Tespiti, Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi., 79.
 • Gürkan, Ş., 2009. Şeker Pancarı Kist Nematodu (Heterodera schachtii Schmidt) Mücadelesinde Dayanıklı Tuzak Bitkilerin Kullanımı. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Van, s. 70.
 • Gürkan, Ş., Erinç, M., 2010. Şeker Pancarı Zararlıları ve Mücadelesi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Yayın No: 226, Bilge Ajans ve Matbaa, 106 s.
 • Kaya, R., Gürkan, Ş., 2011. Farklı Formülasyonlardaki Tohum İlaçlarının Şeker Pancarının Çimlenmesi, Tarla Çıkışı, Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Kahramanmaraş, s. 433.
 • Gürkan, Ş., 2012. Şeker Pancarında Tohum İlaçlamasında Kullanılan Imidacloprid ve Thiamethoxam’ın Bazı Zararlılara Karşı Etki Süresinin Araştırılması. 1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu Bildirileri, 20-22 Eylül 2012, Kayseri, s.59-63.
 • KAYA, R. ve GÜRKAN, Ş., 2015. Sürdürülebilir Şeker Pancarı Üretimi İçin Entegre Mücadele Stratejilerinin Geliştirilmesi. 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 30 Eylül – 3 Ekim 2015, Konya,TR [POSTER BİLDİRİ].
 • KAYA, R. ve GÜRKAN, Ş., 2016. Türkiye’de şeker pancarı kist nematodu (Heteredora schachtii Smidth)’nun yayılışı ve tolerant genotiplerin mücadeledeki başarısı. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi 3(1), 123-129.
 • KAYA, R. 1992. Farklı Seviyelerdeki Azot Dozlarının Korunga (Onobryshis sativa) Bitkisinin Yeşil ve Kuru Ot Verimine Etkisi. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 42 sayfa.
 • KAYA, R. ve ERDİLLER, G. 1998. Alpullu Şeker Fabrikası Ekim Alanlarında Rhizomania Hastalığının Yayılma Durumu, Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi, 21-25 Eylül 1998, s.79-83, Ankara.
 • KAYA, R. 1999. Alpullu Şeker Fabrikası Ekim Alanlarında Rhizomania Hastalığının Yayılma Durumu ve Toprak Özellikleri ile İlişkisi. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 132 sayfa.
 • ÖZGÖR, O.E., KAYA, R., 1998. Şeker Pancarında Yabancı Ot Kontrolü- Araştırma Raporu, T.Ş.F.A.Ş.,Şek.Ens.Yayını.
 • KAYA, R. ve ERDİLLER, G. 2001. Alpullu Şeker Fabrikası Ekim Alanlarında Rhizomania Hastalığının Toprak Özellikleri ile İlişkisi, Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi, 03-08 Eylül 2001, s.168-179, Tekirdağ.
 • ÖZGÖR, O.E. ve KAYA, R., 2001. Şeker pancarında yabancı ot kontrolü. Türkiye III. Herboloji Kongresi Bil. Özet., Ankara : 27-27.
 • ÖZGÜR, O.E. und KAYA, R. 2002. Einige Fragen der Cercospora-Bekämpfung in der Türkei, IIRB, 65. Kongreß, 13-14 février 2002, s. 505-512, Bruxelles (B).
 • ÖZGÜR, O.E. ve KAYA, R. 2002. Türkiye’de Cercospora Hastalığının Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar, İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Şeker Pancarı Üretiminde Verim ve Kalitenin Yükseltilmesi, TŞFAŞ, 10-11 Eylül 2002, s. 229-237, Ankara.
 • KAYA, R. 2002. Alpullu Şeker Fabrikası Ekim Alanlarında Rhizomania Hastalığının Toprak Özellikleri ile İlişkisi, İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Şeker Pancarı Üretiminde Verim ve Kalitenin Yükseltilmesi, TŞFAŞ, 10-11 Eylül 2002, s. 238-248, Ankara.
 • KAYA, R. 2002. The Effect of Chemical Control of Powdery Mildew (Erysiphe betae) on Yield and Quality of Susceptible and Tolerant Sugar Beet Varieties. The Journal of Turkish Phytopathology, Vol.31, No.1, 15-22.
 • KAYA, R. and BUZLUK, Ş. 2006. Integrated Weed Control in Sugar Beet through Combinations of Tractor Hoeing and Reduced Dosages of a Herbicide Mixture. Turkish Journal of  Agriculture and Forestry  30, 137-144.
 • KAYA, R. 2009. Distribution of Rhizomania Disease in Sugar Beet Growing Areas of Turkey.  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (4), 332-340.
 • GÜLER, E., İNAN, H., GÜREL, S., KAYA, R. ve BOYACIOĞLU, A. 2009. Türkiyede Şeker pancarı üretiminde ar-ge çalışmalarının durumu. Türktarım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 190, 102-112.
 • ÇOLAK TÜMBEK, A., ÖZEREN, P., KAYA, R., KATIRCIOĞLU, Y. Z., MADEN, S., 2010. Sensitivity of Cercospora beticola populations in Turkey to flutriafol, mancozeb, and fentin acetate. Turkish Journal of  Agriculture and Forestry 34  TÜBİTAK doi:10.3906/tar-0910-24.
 • KAYA, R. ve GÜRKAN, Ş., 2011. Farklı formülasyondaki tohum ilaçlarının şeker pancarının çimlenmesi, tarla çıkışı, verim ve kalitesi üzerine etkisi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s433.
 • KAYA, R. 2012. Şeker pancarında Cercospora yaprak lekesi (Cercospora beticola Sacc.)  hastalığı ve mücadele stratejisi. I. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu. 20-22 Eylül 2012. Kayseri-Boğazlıyan, 13-27 [DAVETLİ KONUŞMACI-SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • DEMİRCİ, F., KAYA, R., KATIRCIOĞLU, Z. ve MADEN, S., 2012. Adapazarı ve Bursa İllerinde şeker pancarında Cercospora yaprak lekesi (Cercospora beticola Sacc) hastalığı erken uyarı modellerinin değerlendirilmesi. I. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012, Kayseri-Boğazlıyan, s269 [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • KUTLUK YIMAZ N.D., SOKMEN M.A., KAYA R., TOKSOZ Y., TUNALI B., ERKAN E., SEVİK M.A. 2012. Resistance-breaking isolates of Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) collected from sugar beet fields in the Northern, Eastern and Central Parts of Turkey. 2012. 10th Conference of the European Foundation for Plant pathology, 1-5 October 2012, Wageningen, The Netherlands [POSTER].
 • KAYA, R. 2012. Possibilities of reducing herbicide use in weed control in sugar beet production.  Anadolu J Agr Sci, 2012, 27(3):133-139.
 • KAYA, R. ve GÜREL S. 2012. Türkiye’de değişik ekolojilerde rhizomania hastalığına dayanıklı ve duyarlı şeker pancarı çeşitlerinin verim ve kalite performansı. Anadolu J Agr Sci, 2012, 27(3):144-151.
 • KAYA, R. 2013. Şeker pancarı tepe kıvırcıklığı (Beet Curly Top Virus) hastalığı. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2013, 28(1):52-58.
 • KUTLUK YILMAZ, N.D. ARLI-SOKMEN, M., KAYA, R., TOKSOZ, Y., SEVİK, M.A., TUNALI, B. 2013. The current situation of Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) infection and RNA-5-containing isolates in Sugar Beet Production Areas in Turkey. Association of Applied Biologist (AAB) Conference on International Advances in Plant Virology, 25-27 September 2013, Norwich, The UK [POSTER].
 • KUTLUK YILMAZ, N.D. ARLI-SOKMEN, M., KAYA, R., ERKAN, E. 2013. Resitance-breaking populations of Beet necrotic yellow vein virus occurring in sugar beet fields in Turkey. Association of Applied Biologist (AAB) Conference on International Advances in Plant Virology, 25-27 September 2013, Norwich, The UK [POSTER].
 • KAYA, R., 2014. Önemli  şeker  pancarı  hastalıkları ve mücadelesi. Eğitim Ders Notları, T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü Yayını.
 • KAYA, R., 2014. Şeker pancarında yabancıot mücadelesi. Eğitim Ders Notları, T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü Yayını.
 • BOYACIOĞLU, A., KAYA, R. ve GÜREL, S. 2014. Türkiye’de şeker pancarında çeşit seçimi ve şeker pancarının verim ve kalitesinin gelişimi.  Uluslararası Mezopotamya Tarım Sempozyumu, 21-26 Eylül 2014, Diyarbakır [POSTER].
 • NOYAN, Ö. F., KARATAŞ, R., ÖZYILMAZ, B., KAYA, R. ve BOYACIOĞLU, A. 2014. Orta Karadeniz Geçit Kuşağında Bazı Şekerpancarı Çeşit Adaylarının Performanslarının ve Cercospora’ya Dayanıklılığının Belirlenmesi. Uluslararası Mezopotamya Tarım Sempozyumu, 21-26 Eylül 2014, Diyarbakır [POSTER].
 • KUTLUK YILMAZ, N.D. ARLI-SOKMEN, M., KAYA, R., SEVİK, M., TUNALİ, B. and  DEMİRTAŞ, S., 2015. The widespread occurrences of Beet soil borne virus and RNA-5 containing Beet necrotic yellow vein virus isolates in sugar beet production areas in Turkey. European Journal of Plant Pathology. DOI 10.1007/s10658-015-0780-y.
 • VAZİRİ PA, GÜREL S, ÖZMEN CY, REZAEİ F, MUTAF F, NOFOUZİ F, GÜREL E,
 • KAYA R, TAN A, ERGÜL A. 2015. Beta maritima yabani pancar gen kaynaklarından şeker pancarı nekrotik sarı damar virüsüne karşı dayanıklı genotiplerin Rz2 genine dayalı seleksiyonu. Ulusal Tarım Kongresi, sayfa 189, 29-31 Ekim 2015, Afyon [POSTER].
 • REZAEİ F, GÜREL S, ÖZMEN CY, VAZİRİ PA, MUTAF F, OĞUZ MÇ, KAYA R, GÜREL E, TAN A, ERGÜL A. 2015. Beta corolliflora yabani pancar gen kaynaklarından şeker pancarı nekrotik sarı damar virüsüne karşı dayanıklı genotiplerin Rz1 genine dayalı seleksiyonu. Ulusal Tarım Kongresi, sayfa 188, 29-31 Ekim 2015, Afyon [POSTER].
 • BOYACIOĞLU A, KAYA R, GÜREL S., 2015. Şeker Pancarında Farklı Büyüklükteki Tohumların Çimlenme, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Ulusal Tarım Kongresi, 29-31 Ekim 2015, Afyon [POSTER].
 • GÜREL S, KARAKAYA R, AFLAKİ F, PAZUKİ A, OĞUZ MÇ, KAYA R, ERGÜL A, GÜREL E., 2015. Şeker pancarında Rhizomania hastalığına dayanıklı ebeveyn hatların geliştirilmesi. Ulusal Tarım Kongresi, sayfa 57, 29-31 Ekim 2015, Afyon [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • ÜLKER R., GÜNDÜZ O., KOÇ H., GÜMÜŞÇÜ G., TOPAL İ.,  KAYA R., TUĞRUL M., KARAKAYA R., DEĞER T.  2015. Konya Koşullarında Bazı Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale [POSTER].
 • KAYA, R. ve GÜRKAN, Ş., 2015. Sürdürülebilir Şeker Pancarı Üretimi İçin Entegre Mücadele Stratejilerinin Geliştirilmesi. 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 30 Eylül – 3 Ekim 2015, Konya,TR [POSTER].
 • KAYA, R. ve KUTLUK YILMAZ N. D., 2016. Distribution of Some Aphid-Transmitted Viruses Infecting Sugar Beet in Turkey. Sugar Industry 141 No. 12,  747–752.
 • KAYA, R. ve GÜRKAN, Ş., 2016. Türkiye’de şeker pancarı kist nematodu (Heteredora schachtii Smidth) nun yayılışı ve tolerant genotiplerin mücadeledeki başarısı. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi 3(1), 123-129.
 • KAYA, R., DEMİRCİ, F., KATIRCIOĞLU, Z., MADEN, S., BAŞTAŞ,K.K. ve BOYRAZ, N. 2016. Konya bölgesi şeker pancarı ekim alanlarında kök çürüklüğü yapan fungal etmenler ve yaygınlıkları. Uluslararası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi, sayfa 512, 5-8 Eylül 2016, Konya [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • KAYA, R. ve KUTLUK YILMAZ N. D. 2016. Türkiye’de şeker pancarı üretim alanlarında enfeksiyon oluşturan afit kökenli virüslerin saptanması. Uluslararası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi, sayfa 875, 5-8 Eylül 2016, Konya [POSTER].
 • KUTLUK YILMAZ N. D., ARLI-SÖKMEN, M., KAYA, R., UZUNBACAK, H. 2016. Türkiye’de şeker pancarı üretim alanlarında dayanıklılık-kıran Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) izolatlarının dağılımı. Uluslararası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi, sayfa 682, 5-8 Eylül 2016, Konya [POSTER].
 • KAYA, R. 2017. Şeker pancarında Cercospora yaprak lekesi hastalığı ve mücadelesi. TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi 21: 31-35.
 • KAYA, R. 2017. Şeker Pancarı Hastalıkları ve Mücadelesi. Tarım Günden Dergisi, 1 Mayıs 2017, 70-83.
 • KAYA, R. 2017. Şeker Pancarında Yabancıotlar ve Mücadelesi. Tarım Günden Dergisi, 1 Mayıs 2017, 84-105.
 • KAYA, R. ve GÜREL S. 2016. Assesment of sugar beet yield and quality in the areas infected by Cercospora and rhizomania using new resistant cultivars and fungicides. Sugar Industry (Yayına sunuldu).
 • TUĞRUL, K.M., KAYA, R. ve GÜRKAN, Ş. 2016. Şeker Pancarında En Uygun Tohum Kaplama Kalınlığının Belirlenmesi. Sugar Industry, (Yayına sunuldu).