BİTKİ BESLEME VE AGRONOMİ ŞUBESİ

RUTİN FAALİYETLER
Toprak Verimlilik Analizleri ve Gübreleme Tavsiyeleri Uygulaması

            1953 yılından beri Şeker Fabrikaları pancar ekim alanlarını temsilen Bölge Şefliklerimizden (1991), yılına kadar, Fabrika Civar Çiftliklerinden, Enstitü Deneme İstasyonlarından, Enstitünün diğer şubelerinden, Şeker Şirketi ile bazı Kurum ve Üniversiteler arasında yapılan ortak çalışmalardan gönderilen yılda yaklaşık 7000-10000 adet toprak numunesinde gübreleme tavsiyelerine esas olacak organik madde, bitkilerce alınabilir fosfor ve potasyum analizleri yapılarak analiz sonuçları ilgililere gönderilmektedir. Enstitümüzce yürütülen çeşitli araştırmalar için alınan toprak numunelerinde yukarıda belirtilen rutin verimlilik analizlerine ilave olarak; bazı mikro ve makro elementler, pH, kireç, tuz, tekstür, rutubet tayini gibi araştırmaların özelliklerine göre istenen fiziksel ve kimyasal toprak analizleri de yapılarak gerekli tavsiyelerde bulunmakta ve bu yolla araştırma ve deneme faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Sulama Suyu Analizleri

            Şeker pancarı ekim alanlarında Şirketimizce yaptırılan yeraltı suyu sondajları ile araştırma amacıyla alınan yılda yaklaşık 100 adet su numunesinde sulamada kullanılmaya uygunluk dereceleri ve D.S.İ.’ce işletme ruhsatı verilmesine esas teşkil edecek şekilde suda çözünebilir toplam madde, elektriksel iletkenlik, pH, bor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, nitrat, klor, karbonat, bikarbonat ve bakiye sodyum karbonat analizleri yapılarak gerekli tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Gübre ve Gübreleme Tavsiyelerinin Kontrolü Amacıyla Yapılan Bitki Analizleri
            Şubemizce yapılan gübre ve gübreleme tavsiyelerinin şeker pancarının besin maddesi ihtiyacını karşılamada ne derece yeterli olduğunun belirlenmesi ve çeşitli araştırmalar amacıyla alınan yılda yaklaşık 1000 adet bitki numunesinde gerekli makro ve mikro bitki besin maddelerinin (N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Mn, Cu, B) analizleri yapılmaktadır.

Gübre Analizleri

            Şeker Şirketi tarafından çiftçilere dağıtılmak üzere mubayaa edilen veya daha önceden alınarak gönderilen kimyevi gübre numunelerinin standartlara uygunluk ve kalite kontrollerinin yapılması amacıyla N, P2O5, K2O, rutubet, elek ve gerekli diğer analizler yapılmaktadır.

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE ETÜD FAALİYETLERİ
  • Azotlu, Fosforlu, Potasyumlu ve Kompoze Gübrelerin Çeşit, Doz, Uygulama Zaman ve Şekilleri Mukayesesi Denemeleri
  • Yaprak Gübreleri, Hormonlu Yaprak Gübreleri ve Büyüme Ayarlayıcılarının Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi Denemeleri
  • Rutin Toprak Analiz Metotlarının Kontrol, Adaptasyon ve Modifikasyonu Üzerindeki Araştırmalar
  • Şeker Fabrikaları Pancar Ekim Alanlarında Pancarda Görülen Beslenme Sorunları ve Giderilme Araştırmaları
  • Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Yapılan Toprak Etüd, Çoraklık Islah ve Verimlilik Denemeleri
  • Eseri Element (Mikro Bitki besin) Denemeleri
  • Organik Şeker Pancarı Üretim Denemeleri
  • Organik, Organomineral, Toprak Düzenleyicileri ve Mikrobiyal Gübre Denemeleri
Tarla hazırlığından, pancarın fabrikalara teslimine kadar verim ve kalite üzerinde etkili olabilecek ve bitki yetiştirme ile doğrudan ilgili olarak; ekim, bakım, münavebe ve silolama, ayrıca çeşitli iklim ve toprak şartları ile bölge özelliklerine göre su ihtiyacı, en uygun sulama metodu, zamanı, miktarı ve aralığı konularında her türlü araştırma, deneme ve uygulama çalışmaları yapar.